Çarşamba, Ocak 10, 2007

60* BIR TARAF HEP DAHA FAZLA SEVER

(turkce karakter yok - sorry, KB)


Hep böyle olur. Karý-koca ya da sevgili fark etmez. Taraflardan
biri ötekini hep daha fazla sever.

Daha fazla kýskanýr, daha fazla kýzar, daha fazla ister, daha
fazla...

Yani genellikle bir taraf daha baskýndýr.

Öteki suskun.

Biri kaçar, öteki kovalar.

Biri kontrol saðlama peþindedir, öbürü daðýtma...

Ve bu düzen hiç deðiþmez. Sýraya da binmez. Yani bir gün o
kýskanýyorsa iki gün sonra öteki kýskanmaz. Kim kýskanýyorsa
ömür boyu o kýskanýr.

Kýsacasý, nasýl baþladýysa öyle gider...

Maalesef...

Maalesef çünkü bu durumda hep ayný taraf mutsuz olur. Huzursuz
da...

Öteki ise yaramaz çocuklar gibidir.

Hep, ?bi bekâr olsam var ya...? duygusuyla yaþar. Hayatta
boþanmayý falan düþünmez ama bunun hayalini kurar.

Boþanmanýn deðil ama... Bekâr olmanýn...

Bu nasýl olacak derseniz, onu þimdiye kadar kimse bulamadý
zaten.

DELÝ MÝ NE?
Bu yüzden hareketleri hep kuþku yaratýr.

Ne yapsa þüphe çeker.

Yapmasa da çeker...

Yani aslýnda bir þey de yapmaz belki ama hep her an yapacakmýþ
gibidir.

Gözleri velfecri okur onlarýn.

Hani bir yerde otururken ne zaman baksanýz size baktýðýný
gördüðünüz adamlar vardýr...

?Deli mi ne?? dersiniz.

Ama gözünüz de takýlýr ona. Bu sefer, sizin de ona baktýðýnýzý
sanýr. Kurtulamazsýnýz.

Ýþte bu adamlar þanslý taraflardandýr.

Yani üzerine düþülen, kýskanýlan, daha çok sevilen...

Þanslý taraftaki kadýnlar ise neþeli olanlardýr.

Evet. Etrafýnýza bakýn; evli kadýnlarýn çoðu neþesizdir.

Kaybetmiþlerdir, unutmuþlardýr neþelerini, canlýlýklarýný...

Üzerlerine kasvet çökmüþtür.

Ama bazýlarý...

Bazýlarý keyiflidir. Hatta kahkaha falan atarlar.

Aynen öyle. Çoðu onu bile unutmuþtur. Ýçleri çürümüþtür.
Çürütülmüþtür.

Kim çürütmüþtür, bilin bakalým...

Ama benim dediðim keyifli olanlar...

Ýþte onlar þanslý taraftaki kadýnlardýr.

Kýskanýlan, üzerine düþülen, daha çok sevilen.

ÞÖYLE DURUMLAR YAÞANIR
Taraflardan biri ötekini daha fazla sever.

Þöyle durumlar yaþanýr.

Biri ?Biz çok mutluyuz, birbirimizi de çok seviyoruz? derken
öteki susar.

Biri, içinde aldatma geçen filmlerden nefret eder, öteki
bunlarý kahkahalarla seyreder.

Biri gezmeyi sever öteki evi...

Biri yalnýz tatile gitmeyi ister öteki bunu duymak dahi
istemez. Zaten öyle bir hava yaratýr ki bu ona söylenemez
bile...

Biri iþini evinden daha çok sever öteki ailesini..

Biri bayramlardan ve yýlbaþý tatillerinden nefret eder ötekiyse
bayýlýr.

Kadýn da erkek de kýskanýldýkça þýmarýr.

Þýmardýkça da kýskanýlýr.

Böyle bir kýsýr döngü yani...

gonderen eklemis noty olarak ----- Benden küçük bir not: Dün akþam biri bana anlatsýn programýnda
erkekler
kadýnlarýn ne istediðini tartýþýyordu. Adamýn biri dedi ki: "Kadýnlar biz
erkekler için en yakýn arkadaþlarýndan bile vazgeçiyorlar. Bulduklarý her
boþluðu sevgilileriyle geçirmek istiyorlar. Oysa onlardan bunu isteyen yok
aslýnda. Çünkü biz arada sýrada erkek erkeðe takýlmak, maç seyretmek
isteriz. Yani kendi hayatýmýzý da yaþamak isteriz. Ama kadýnlar sevgilileri
olduðunda kendi özel hayatlarýný unutuyorlar ve kendilerini sevgililerine
adýyorlar."

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home